• April 13, 2024

“กนอ.” กำชับทุกนิคมฯ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” วางมาตรการคุมโควิด-เฝ้าระวังป้องกันเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เผยให้วางมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง 24 ชม. ป้องกันกรณีฉุกเฉิน สำหรับพนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว ย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ และขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ห้ามประมาท การ์ดอย่าตก!

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีข้อสั่งการให้ กนอ. กำชับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นั้น กนอ.จึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว” รวมทั้งขอให้ระมัดระวังการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Omicron) โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เช่น การเข้าร่วมงานตามประเพณี เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค.ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผล และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่ กนอ.สำนักงานใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดดังนี้

1.แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานในสังกัดก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ( D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง)

2.ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงของตนเอง โดยตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเดินทาง หรือร่วมงานประเพณีต่างๆ

3.หลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ให้ทำการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งการตรวจวัดอุณภูมิ/ตรวจสอบประวัติการเดินทาง และตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงาน

4.ให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม จัดเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ติดเชื้อ (สถานที่แยกตัวชั่วคราว) เพื่อรอส่งต่อสถานพยาบาล และจัดเตรียมพื้นที่เฉพาะ (Safe Zone) สำหรับติดต่อประสานงาน

5.พิจารณาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแม้พบผู้ติดเชื้อในสำนักงาน

6.ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค ตามมาตรการ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

7.ให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม แจ้งไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม / ท่าเรืออุตสาหกรรม เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพราะเรายังต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่ เที่ยวสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก จะทำให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันตนเองตามมาตรการที่ กนอ.กำหนดอย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ กนอ.ได้กำชับให้ทุกสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดยาวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยให้ประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม และศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ.สำนักงานใหญ่ รวมถึงต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กนอ.ในเรื่องของการรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯ ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบอย่างทันท่วงที

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy