• April 13, 2024

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความยืดหยุ่น

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางโครงการ Regulatory Guillotine โดยยังสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตั้งแต่16ธ.ค.2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ตามแนวทางโครงการ Regulatory Guillotine เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินผ่านการดูแลของทรัสตีได้ โดยยังคงระดับการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับผู้ประกอบธุรกิจถูกกฎหมาย ไม่ผ่านเอเย่นต์อื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์มีสาระสำคัญดังนี้

(1) การกำหนดแนวการปฏิบัติกลางสำหรับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนจากปัจจุบันที่มีข้อกำหนดเฉพาะของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแต่ละรูปแบบ

(2) คุณสมบัติของทรัสตี เช่น เพิ่มให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือกลุ่มของสถาบันการเงินสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได้ และปรับปรุงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของทรัสตีเป็นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท และต้องเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนด้วย โดยเทียบเคียงได้กับทุนจดทะเบียนชำระแล้วและการดำรงเงินกองทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (บลจ.)

(3) กำหนดระบบงานของทรัสตีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีที่ทรัสตีบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง ต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน และในกรณีที่ทรัสตีจะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทน บุคคลดังกล่าวต้องเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564