• April 13, 2024

ก.ล.ต.อนุมัติ FTI ขายหุ้นไอพีโอ130 ล้านหุ้น

“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว ซีอีโอเผยพร้อมเดินหน้าขายไอพีโอ จำนวน 130 ล้านหุ้น คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ประมาณไตรมาส 2/65 หวังนำเงินขยายสาขาตัวแทนจำหน่าย “Aquatek” และ “Water Store” ขยายกำลังการผลิตประกอบ ปรับปรุงคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของ FTI จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานได้ประมาณไตรมาส 2/2565

ทั้งนี้ FTI ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมฐานผู้บริโภคสินค้ากลุ่มหลักทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มใช้เชิงพาณิชย์ ผู้บริโภคในครัวเรือน และกลุ่มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีร้านตัวแทนจำหน่าย Water Store รวม 19 สาขา ตั้งอยู่ประเทศไทย 16 สาขา และในต่างประเทศ 3 สาขา และมีแบรนด์สินค้าที่หลากหลาย

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI กล่าวว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการลงทุนขยายตัวแทนจำหน่ายภายในปี 2565-2567 ได้แก่ การขยายสาขาภายใต้แบรนด์ Aquatek จำนวน 50 สาขา จากปัจจุบันมี 1 สาขา ขยายสาขา Water Store จำนวน 5 สาขา จาก 19 สาขา เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ รวมถึงการใช้ในการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ในปี 2565-2566 ได้แก่ ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้าและลงทุนในระบบการจัดการคลังสินค้า ตลอดจนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และยังนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตประกอบ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต

“บริษัทฯ เชื่อว่าการตัดสินใจระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ FTI สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเมื่อผนึกเข้ากับผลประกอบการที่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี และจากการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบริษัทฯ มีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายผ่านร้าน Aquatek และร้าน Water Store เพื่อขยายฐานผู้บริโภคครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา ยิ่งทำให้ผลประกอบการ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของ FTI มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น” ดร.วิกร กล่าว

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 2562-2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 738.53 ล้านบาท 875.77 ล้านบาท และ720.75 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562-2564 มูลค่าเท่ากับ 37.75 ล้านบาท 70.30 ล้านบาท และ 36.39 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.11 ร้อยละ 8.03 และร้อยละ 5.05

ปัจจุบัน FTI มีทุนจดทะเบียนจำนวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 450 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket