• April 13, 2024

ก.ล.ต.เฮียริ่งแก้เกณฑ์เพิ่มทุน PP หวังช่วยลดขั้นตอน – คุ้มครองนักลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อลดขั้นตอนดำเนินการ แต่ยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ปัจจุบันเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีหน้าที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือนัดประชุมให้ผู้ลงทุนประกอบการตัดสินใจ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ถือหุ้นเดิม และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเสนอขายหุ้น PP ที่ไม่เหมาะสมได้

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอ โดยมีหลักการที่สำคัญได้แก่

(1) ยกเลิกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. โดยยังต้องเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในกรณีที่มีนัยสำคัญแทน

(2) ปรับปรุงให้รองรับกรณีการนำหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO)** มาเสนอขาย PP ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และเพิ่มความคล่องตัวแก่บริษัทจดทะเบียนให้สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

(3) ปรับปรุงการคำนวณหาราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างในหลายกรณี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวบนเวบไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเวบไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 10 มี.ค.2565

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business