• February 18, 2024

AJA เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพหาเงินลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์ หวังล้างหนี้สะสม

บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ร่อนหนังสือแจ้งตลาดหุ้นเตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาทแบบเฉพาะเจาะจง แบบ AO Fund และ AO Fund 1 ตั้งเป้านำเงินที่ได้ลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์อีก 300 เครื่อง

บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ตลท.ว่า โดยระบุอ้างอิงถึงผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ลงทุนในระยะแรกแล้วจำนวน 200 เครื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะจัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์เพิ่มเติมอีกจำนวน 300 เครื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 140.00 ล้านบาท

ในส่วนของจำนวนแหล่งเงินทุน จากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 250.72 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ.65 ถึงวันที่ 4 มี.ค.65 จำนวน 47.01 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยสั่งซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ให้ครบทั้งจำนวน 300 เครื่อง ภายในไตรมาส 2/65 โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินทั้งจำนวนตามจำนวนเครื่องที่ได้รับมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการลงทุนในข้างต้นจะทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องขุดบิตคอยน์จำนวน 500 เครื่อง จากเดิมที่บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องขุดบิตคอยน์จำนวน 200 เครื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเพิ่มวงเงินการลงทุนอีก 60.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 250.72 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง 28 ก.พ.65 ถึงวันที่ 4 มี.ค.65 จำนวน 47.01 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 93,655,430.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 674,319,102.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,974,533.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 936,554,309 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เม.ย.65 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 28 มี.ค.65

ขณะที่ในส่วนของผลประกอบการ 4 ปีย้อนหลัง AJA จะเห็นได้ว่าขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยงบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31/12/2561 ขาดทุนสุทธิกว่า -186.91 ล้านบาท ส่วนงบบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31/12/2562 ขาดทุนสุทธิกว่า -370.24 ล้านบาท ขณะที่งบบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31/12/2563 ขาดทุนสุทธิกว่า -132.08 ล้านบาท และงบบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31/12/2564 ขาดทุนสุทธิกว่า -152.01 ล้านบาท ซึ่งการขยายธุรกิจเข้าลงทุนในเหมืองบิตคอยน์นั้น บริษัทตั้งเป้าว่าจะมีรายได้และกำไรเข้ามาเพื่อล้างขาดทุนสะสมที่มีต่อเนื่องมากว่า 4 ปี และเป็นหนึ่งในธุรกิจยอดฮิตใหม่ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น แม้จะมีความเสี่ยงจากสภาวะผันผวนของตลาดคริปโตฯ ก็ตาม

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket